Dominika Paleta…if you weren’t sure you were wearing a bra.

Dominika Paleta…if you weren’t sure you were wearing a bra.