Psychonauts: Razputin. Illustration by Zatransis

Psychonauts: Razputin. Illustration by Zatransis

Source: zatransis.deviantart.com