Eva Doll. She was saying something, but I forgot.

Eva Doll. She was saying something, but I forgot.

reblogged from tastefullyrandom